Artikel 1 – definities
1.1 Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Uitgelaten gevestigd op het Scheldedal 39 te Capelle aan den IJssel.
1.2 Opdrachtgever: bezitter van de hond.
1.3 Opdracht: het uitlaten of verzorgen van de hond.
1.4 Hond: hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer worden uitgelaten.
1.5 Overeenkomst: deze overeenkomst van Opdracht welke wordt vormgegeven door het door Opdrachtgever ondertekende inschrijfformulier en de voor akkoord getekende Voorwaarden
1.6 Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Hondenuitlaatservice Uitgelaten te Rotterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
   
  Artikel 2 – algemeen
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, tenzij voor een specifieke dienst schriftelijk andere voorwaarden zijn afgesproken.
2.2 Op de Overeenkomst is de Nederlandse wet van toepassing.
2.3 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee. Dit geldt ook voor eventuele korte periodes voor of na de loopsheid, wanneer de loopsheid al of nog effect heeft op aanwezige reuen een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Opdrachtnemer.
   
  Artikel 3 – rechten en plichten opdrachtnemer
3.1 De hond wordt op afgesproken tijden door de opdrachtnemer opgehaald op het met de opdrachtgever afgesproken adres, alwaar deze door de opdrachtnemer ook weer wordt afgeleverd.
3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond van de opdrachtgever.
3.3 Opdrachtnemer is door ondertekening van de Overeenkomst gemachtigd om de hond uit te laten.
3.4 Opdrachtnemer laat de hond per wandeling ongeveer 60 minuten uit tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen.
3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze om met de hond.
3.6 Opdrachtnemer heeft het recht om de hond los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de Opdracht op grond van onvoorziene omstandigheden. Opdrachtnemer geeft zo spoedig mogelijk door aan de Opdrachtgever wanneer er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht tijdelijk op te schorten in verband met bijvoorbeeld vakantie, ziekte van de Opdrachtnemer en dergelijke. Opdrachtnemer dient zo mogelijk afwezigheid minimaal twee weken vooraf mede te delen aan de Opdrachtgever.
3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op elk moment te besluiten (tijdelijk) af te zien van de Opdracht dan wel de Overeenkomst te beëindigen zonder dat schadevergoeding in welke zin ook aan Opdrachtgever is verschuldigd in de volgende gevallen:
 3.9.1  indien de Opdrachtnemer naar zijn uitsluitende oordeel van mening is dat de Hond problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
 3.9.2indien Opdrachtnemer naar zijn uitsluitende oordeel van mening is, dat de Hond een gedrag ontwikkelt, dat de Hond ongeschikt maakt voor deelname aan de uitlaatservice.
 3.9.3indien geconstateerd wordt dat de Hond een besmettelijke ziekte (inclusief vlooien en wormen) heeft. Gedurende de besmettelijke periode, kan de Opdrachtnemer besluiten de Hond niet mee te nemen.
   
  Artikel 4 – rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Hond jaarlijks de cocktail- en kennelhoest enting ontvangt.
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Hond preventief behandeld wordt tegen vlooien, wormen en teken.
4.3 Opdrachtgever garandeert voor de Hond WA te zijn verzekerd.
4.4 Opdrachtgever machtigt hierbij de Opdrachtnemer, om op kosten van Opdrachtgever, de Hond medische zorg te (doen) verschaffen, wanneer de Opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, dit ter beoordeling van de dierenarts, eerst contact worden gezocht met de Opdrachtgever.
4.5 Opdrachtgever accepteert dat de Hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
4.6 Opdrachtgever zorgt dat de Hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Een afzegging dient uiterlijk één werkdag voor het uitlaten van de Hond door Opdrachtgever te worden doorgegeven aan de Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtgever niet, of niet tijdig heeft afgezegd of de Hond niet aanwezig is en Opdrachtnemer zijn Opdracht door toedoen van Opdrachtgever niet kan uitvoeren, is de Opdrachtnemer toch gerechtigd het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening te brengen.
   
  Artikel 5 – aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, welke dan ook daaronder in ieder geval begrepen letsel schade en/of vermogensschade, geleden door Opdrachtnemer of derden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door de Hond. Alle eventuele kosten van medische zorg voor de Hond, Opdrachtnemer en/of derden als ook andere schade aan Opdrachtnemer of derden worden op Opdrachtgever verhaald.
5.2 Indien niet duidelijk is welke hond de directe veroorzaker van de schade is, zijn alle Opdrachtgevers gelijkelijk en hoofdelijk aansprakelijk en worden de kosten gedeeld tussen de Opdrachtgevers van wie de honden op het moment van het ontstaan van de schade aanwezig waren.
5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke dan ook hoe ook veroorzaakt aan de Hond daaronder begrepen schade aangebracht door de honden onderling, tenzij er sprake is van opzet van de Opdrachtnemer.
5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de Opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij Opdrachtnemer aanwezige sleutel, welke door nalatigheid van Opdrachtnemer in handen is gekomen van derden.
5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel van Opdrachtgever ten gevolge van vieze of nat zijnde thuisbezorgde Hond.
5.6 Indien en voor zover sprake zou zijn van aantoonbaar door Opdrachtnemer opzettelijk veroorzaakte schade aan de Hond, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade aan de Opdrachtgever te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade welke door Opdrachtgever door middel van bewijsmiddelen onomstotelijk dient te worden aangetoond.
5.7 In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor gevolg en/of indirecte schade hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt.
5.8  Eventueel door Opdrachtgever gemaakte of te maken kosten als gevolg van ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de Hond, opgelopen tijdens of met een oorsprong welke is te herleiden naar de uitvoering van de Opdracht, zijn en blijven volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
   
  Artikel 6 – betalingen
6.1 De betaling van de vergoeding voor de diensten geleverd of te leveren door Opdrachtnemer geschiedt door middel van betaling per automatische incasso, waarvoor Opdrachtgever door ondertekening van de machtiging opgenomen op het inschrijfformulier expliciet toestemming heeft verleend.
6.2 Betaling van alle overige zoals hierboven in de algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever komende kosten, geschiedt binnen 5 dagen na factuurdatum.
6.3 De diensten van Opdrachtnemer worden verrekend met behulp van een strippenkaart, welke de diensten van Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever voor een periode van 5 (vijf) weken bevat. Per week wordt het aantal diensten voor de Opdrachtgever op de strippenkaart aangegeven.
6.4 Indien betaling door Opdrachtgever van hetgeen door hem volgens de factuur verschuldigd is binnen 30 dagen achterwege blijft, is de Opdrachtgever in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht om de factuur met 10% te verhogen. Indien betaling binnen 60 dagen nog niet is voldaan, volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag. Het staat de Opdrachtnemer vrij om gedurende de periode van non-betaling de dienstverlening op te schorten dan wel de Overeenkomst definitief te beëindigen, zonder dat zijn aanspraak op vergoeding komt te vervallen. Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zullen alle bijkomende (incasso)kosten op de Opdrachtgever worden verhaald, waarbij Opdrachtnemer zich het recht voor behoud om daarnaast administratiekosten in rekening te brengen.
   
  Artikel 7 – einde dienstverlening
7.1 Het staat zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer vrij op elk gewenst moment de Overeenkomst te beëindigen.
7.2 Openstaande strippen worden alleen gerestitueerd in geval van overlijden of ernstige ziekte van de Hond of wanneer de Opdracht op initiatief van de Opdrachtnemer zelf wordt beëindigd mits er geen sprake is van de gevallen zoals beschreven in artikel 3.9.
7.3 Bij ontevredenheid mogen partijen over en weer, binnen het redelijke, van elkaar verwachten dat de klachten eerst worden besproken en dat de wederpartij vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld de betreffende klacht naar tevredenheid op te lossen, alvorens er wordt besloten de Overeenkomst te beëindigen.
   
  Artikel 8 – akkoordverklaring
8.1. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden door ondertekening dezes.


Ondertekend door opdrachtgever;
Handtekening: _______________________    Plaats: ___________________________    Datum: _______________________